Informacja o projekcie 71 31 72 470

Informacja o projekcie
„Środa Śląska – wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy"

Nasza Szkoła, podobnie jak inne placówki w naszej gminie, od 1 marca 2019 roku włączyła się do, finansowanego ze środków gminnych oraz przez Europejski Fundusz Społeczny, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Głównym celem projektu jest:
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, co pozwoli niektórym poprawić, a innym rozwinąć wyniki edukacyjne w ich karierze szkolnej;
kształtowanie u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych
w przyszłości, czyli swobodnego odnalezienia się na rynku pracy.

 

 

Ponadto projekt zakłada podwyższenie kwalifikacji nauczycieli poprzez:
szkolenia specjalistyczne,
studia podyplomowe.

Dzięki projektowi wzbogaci się także wyposażenie szkolnych pracowni
w pomoce dydaktyczne, czyli narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

W naszej Szkole, w klasach I - VIII zorganizowano 53 grupy, z tego rozpoczęto zajęcia w 49, a pozostałe 4 grupy rozpoczną działania od września 2019.
Działania rozdysponowano w następujący sposób:
1. Zajęcia wyrównawcze:
język niemiecki - 4 grupy,
matematyka – 21 grup ( 2 grupy ruszą od września)
język angielski – 3 grupy
przyroda – 4 grupy

2. Zajęcia rozwijające:
język angielski – 5 grup
j. niemiecki – 1 grupa
matematyka – 7 grup ( 1 grupa ruszy od września)
informatyka – 1 grupa
przyrodnicze – 7 grup ( 1 grupa ruszy od września)

W ten sposób objęto programem 373 uczniów.